gg

Rate this post

“ถ้าไม่ลงมืิอทำเดี๋ยวนี้
เมื่อไรจะสำเร็จ”
#อย่ากลัวความจน
#ไม่ต้องกระแดะอวดรวย
#ไม่ต้องสร้างภาพ
#เป็นแบบที่เป็นนี่แหละ
#พอใจเท่าที่มี
#ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
#เอาเวลาไปทุ่มเทเพื่อคนที่เรารัก
#ไม่ใช่ใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ
#และพร้อมลุยไปกับฝันที่ตั้งใจไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *