gg

“ถ้าไม่ลงมืิอทำเดี๋ยวนี้ เมื่อไรจะสำเร็จ” #อย่ากลัวความจน #ไม่ต้องกระแดะอวดรวย #ไม่ต้องสร้างภาพ #เป็นแบบที่เป็นนี่แหละ #พอใจเท่าที่มี #ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า #เอาเวลาไปทุ่มเทเพื่อคนที่เรารัก #ไม่ใช่ใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ #และพร้อมลุยไปกับฝันที่ตั้งใจไว้